मधेशी आयोग ऐन, २०७४

मधेशी आयोग ऐन, २०७४

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                     २०७५।११।१९

प्रस्तावना -मधेशी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मधेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।