परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम मधेशी आयोग ऐन, २०७४रहेको छ ।  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः   विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) अध्यक्षभन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) आयोगभन्नाले संविधानको धारा २६२ बमोजिमको मधेशी आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ग) तोकिएकोवा तोकिए बमोजिमभन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(घ)   मधेशी समुदायभन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ ।

(ङ) सदस्यभन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

  (च) संविधानभन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।