२४. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने

२४. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने

नियोग प्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार मातहतका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।