२५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने

२५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।