२६. प्रचलित कानुन बमोजिम हुने

२६. प्रचलित कानुन बमोजिम हुने

यस नियमहरूमा लेखिएको कुरामा यसै नियमहरू बमोजिम र अन्यको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुनेछ ।