२७. खारेजी र बचाउ

२७. खारेजी र बचाउ

(१) कूटनैतिक समूह (श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र सरुवा) नियमहरू, २०५० खारेज गरिएको छ र सो नियमहरू बमोजिम भए गरेका काम
कारबाही यसै नियमहरू बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(२) यी नियमहरू प्रारम्भ हुंँदाका बखत नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा, कूटनीतिक समूहको विभिन्न श्रेणी र पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवाको तत् तत् श्रेणी र पदमा वहाल रहेको मानिनेछ ।