१५. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेरः

१५. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेरः

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।