अनुसूची–१ (नियम २ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित) नियोग प्रमुखहरू

अनुसूची–१ (नियम २ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित) नियोग प्रमुखहरू

अनुसूची–१

(नियम २ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित)

नियोग प्रमुखहरू

(१) राजदूत,

(२) स्थायी प्रतिनिधि,

(३) महावाणिज्यदूत,

(४) कार्यवाहक राजदूत,

(५) कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि,

(६) वाणिज्यदूत,

(७) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य अधिकारीहरू ।