भाग २० – संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

भाग २० – संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

९७. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यो संविधानलाई नेपालको संविधान भनिनेछ ।

(२) यो संविधान सम्वत् २०१९ साल पौष १ गते रोज १ देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

 

 

 

 

संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज ।