अनुसूची – ५ (नियम ११ को उपनियम (१) र (३) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – ५ (नियम ११ को उपनियम (१) र (३) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – ५

(नियम ११ को उपनियम (१) र (३) संग सम्बन्धित)

कूटनीतिक दर्जाहरू

(१) राजदूत

(२) स्थायी प्रतिनिधि

(३) कार्यवाहक राजदूत

(४) कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि

(५) नायव स्थायी प्रतिनिधि

(६) उपनियोग प्रमुख

(७) मिनिष्टर प्लेनिपोटेन्सियरी

(८) मिनिष्टर

(९) महावाणिज्यदूत

(१०) मिनिष्टर काउन्सेलर

(११) काउन्सेलर

(१२) नायव महावाणिज्यदूत

(१३) प्रथम सचिव

(१४) श्रम सहचारी

(१५) द्वितीय सचिव

(१६) वाणिज्यदूत

(१७) तृतीय सचिव

(१८) उपवाणिज्यदूत

(१९) सहचारी

(२०) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य दर्जा ।