अनुसूची–७ दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण दस्तुर

अनुसूची–७ दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण दस्तुर

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण दस्तुर

दर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण दस्तुर देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

नवीकरण दस्तुर
(१) प्रतिष्ठानस्तरको  ट्रेड युनियन रु. ७५।–
(२)  ट्रेड युनियन संघ रु. २५०।–
(३)  ट्रेड युनियन महासंघ रु. ५००।–