अनुसूची – १ महासचिव र सचिवले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ता

अनुसूची – १ महासचिव र सचिवले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ता

अनुसूची – १

(दफा ६ को उपदफा (१), दफा ८ को उपदफा (२), दफा (९) को उपदफा (१) र (२) तथा दफा ११ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)

महासचिव र सचिवले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा भत्ता

अनुसूची – १