अनुसूची – २ महासचिव र सचिवले विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता र लुगा भत्ता

अनुसूची – २ महासचिव र सचिवले विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता र लुगा भत्ता

अनुसूची

(दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) तथा १५ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)

 महासचिव र सचिवले विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता र लुगा भत्ता

क्र.सं. दैनिक भत्ता र लुगा भत्ता महासचिव सचिव
१. जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स बाहेक अन्य सबै एशियाली मुलुकहरूमा अमेरिकी डलर (तर भारतको हकमा त्यस्तो परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बराबरको भारतीय मुद्रामा) १०० १००
२. जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स लगायत क्र.सं. १ मा उल्लेखित मुलुकहरू बाहेक बाँकी सबै मुलुकहरूमा अमेरिकी डलर १२५ १२५
३. लुगा भत्ता रु.

 

,९५०। ,२००।