अनुसूची–६ (नियम ११ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसूची–६ (नियम ११ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसूची–६

(नियम ११ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

सेवाका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने कूटनीतिक दर्जा

क्र.सं.    श्रेणी                                                                         कूटनीतिक दर्जा

(१)  राजपत्रांकित प्रथम                              राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, प्लेनिपोटेन्सियरी, नायव स्थायी  प्रतिनिधि,

मिनिष्टर, महावाणिज्यदूत वा उपनियोग प्रमुख

(२) राजपत्रांकित द्वितीय                               मिनिष्टर काउन्सेलर, महावाणिज्यदूत,  उपनियोग प्रमुख वा नायव महावाणिज्यदूत

(राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा
छ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि
भएकोे)

(३) राजपत्रांकित द्वितीय                              काउन्सेलर, महावाणिज्यदूत, उपनियोगप्रमुख वा नायव महावाणिज्यदूत प्रमुख

(राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा छ           वा नायव महावाणिज्यदूत
वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको)

(४) राजपत्रांकित तृतीय                                    प्रथम सचिव जा वाणिज्यदूत

(राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा छ वर्ष
वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको)

(५) राजपत्रांकित तृतीय                                      द्वितीय सचिव वा वाणिज्यदूत
(राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा छ
वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको)

(६) राजपत्र अनंकित प्रथम                                तृतीय सचिव वा उपवाणिज्यदूत

(राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा
वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको)

(७) राजपत्र अनंकित प्रथम                                       सहचारी

(राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा
छ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको)
सहचारी

(८) राजपत्रअनंकित द्वितीय                                    सहचारी