अनुसूची–२ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा

अनुसूची–२ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा

अनुसूची–२
(दफा ५ र २२ सँग सम्बन्धित)
पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा

अनुसूची – २