परिच्छेद –३

परिच्छेद –३

१७. मोठ जम्माबन्दी खडा गर्ने: (१) परिच्छेद –२ बमोजिम प्रारम्भिक व्यवस्था समाप्त

भई रैकरमा परिणत भएको विर्ता जग्गाको दुरुस्त लगत तयार भएपछि हाकिमले
प्रत्येक मौजाको प्रत्येक जग्गा धनीको ढाँचा बमोजिमको मोठ जम्माबन्दी खडा गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खडा भएको मोठ जम्माबन्दी यस्ता जग्गाको
लगत र असुली सम्बन्धी स्थायी श्रेस्ता मानिनेछ ।
तर स्थायी श्रेस्ता खडा नभएसम्म भूमिकर असुल उपर गर्न वा यस्ता जग्गा
सम्बन्धी जुनसुकै कुराको निपटारा गर्न रोकिने छैन ।
(३) मोठ जम्माबन्दीको ढाँचा नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. मोठ जम्माबन्दी दाखिल गर्ने: (१) नियम १७ बमोजिम खडा भएको मोठ
जम्माबन्दी एक प्रति बही बुझ्ने अड्डामा र एक प्रति सम्बन्धित तालुक विभागमा
हाकिमले दाखिल गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मोठ जम्माबन्दी दाखिल हुन आएपछि बही बुझ्ने
अड्डा र तालुक विभागले सम्बन्धित कागजपत्र भिडाई जाँच गर्नेछ र दुरुस्त नदेखिए
सबै प्रति दुरुस्त गर्न लगाई राख्नेछ ।
 तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१९. मोठ जम्माबन्दी खडा गर्ने: कुनै मौजामा कुनै जग्गाको सम्बन्धमा झगडा वा
विवाद उठेको छ कुनैमा उठेको छैन भने झगडा वा विवाद उठेका जग्गाको
सम्बन्धमा निर्णय भएपछि मोठमा थप्ने गरी झगडा वा विवाद नभएका जग्गाको
सम्म मोठ जम्माबन्दी तयार गर्नुपर्छ ।

२०. जग्गाधनीलाई जग्गाको निस्सा दिने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम मोठ जम्माबन्दी
तयार भए भएका जग्गाको जग्गावालालाई र सुरक्षित किसान भए निजलाई समेत
आफ्ना हकका जग्गाको निस्सा लिन आउनु भनी हाकिमले सूचना दिनुपर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचनामा हाजिर हुन आउने व्यक्तिको सही छाप
निजको नाम लेखिएको ठाउँ जम्माबन्दीमा गराई जग्गावालालाई जग्गाको नम्बरी
पूर्जा र सुरक्षित किसानलाई सुरक्षित किसानको हकको पूर्जा ढाँचा बमोजिमको
फाराममा दिनुपर्छ ।
(३) पूर्जाको ढाँचा फाराम नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम पूर्जा दिंदा जग्गावालाबाट प्रत्येक पूर्जाको ने. रु.
पच्चीस पैसा पूर्जा दस्तुर लिइनेछ ।