सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९

सैनिक नयाँ भर्ना नियमहरू, २०१९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१९।८।४

संशोधन
१. सैनिक नयाँ भर्ना (प्रथम संशोधन) नियमहरू, २०२२                                 २०२२।११।३
२. सैनिक नयाँ भर्ना (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०५८                                   २०५८।७।२०
३. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०        २०७०।१।३०
नेपाली सेनाका अधिकृत जवानको नयाँ भर्ना लिने तरीका तथा नियमलाई नियमित तथा व्यवहारिक बनाउन वाञ्छनीय भएकाले,

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ११ र १३ को तात्पर्य पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।