नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।६।१८
संशोधन

१. विद्युत महसुल निर्धारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५० २०५०।१०।११
२. विद्युत महसुल निर्धारण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५१ २०५१।४।३१
३. विद्युत महसुल निर्धारण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५८ २०५८।१।२४
४. विद्युत महसुल निर्धारण (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।