परिच्छेद–२ विद्युत महसुल निर्धारण आयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ विद्युत महसुल निर्धारण आयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२
विद्युत महसुल निर्धारण आयोग सम्बन्धी व्यवस्था

३. विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको गठन ः

(१) ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराउने विद्युत सेवा
बापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसँग लिने विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहने गरी एउटा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग गठन गरिनेछ ः–

(क) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष
(ख) जलश्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी अर्थविज्ञ सदस्य
(घ) विद्युतको उत्पादन, प्रशासरण वा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि सदस्य

(ङ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि सदस्य
(च) ग्राहकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य
(२) विद्युत विकास केन्द्रको महानिर्देशक आयोगको सचिव हुनेछ र आयोगको सचिवालयको काम विद्युत विकास केन्द्रले गर्नेछ ।
(३) आयोगले सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) अध्यक्ष तथा उपनियम (१) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजिमको सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पुनः अर्को एक अवधिको लागि पदावधि थप गर्न सकिनेछ ।
(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपनियम (१) बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थप घट गर्न सक्नेछ ।

४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

(१) ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्ने,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकहरूसँग लिने गरेको विद्युत महसुल तथा अन्य
दस्तुरहरूमा पुनरावलोकन गर्ने,
(ग) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको लागि आवश्यकतानुसार आयोगको कुनै सदस्य, कर्मचारी वा विशेषज्ञलाई नेपाल …….
को कुनै पनि स्थानमा खटाउने ।
(२) आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगकै सदस्यको संयोजकत्वमा समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. आयोगले बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः

(१) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा आयोगको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले आयोगले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) आयोगको कुल सदस्य संख्या मध्ये तीन–चौंथाई सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) आयोगको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको रायलाई आयोगको निर्णय मानिनेछ ।

(५) आयोगको निर्णय सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाइ बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरूको सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।
(६) आयोगको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(७) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।