परिच्छेद–४ विविध

परिच्छेद–४ विविध

परिच्छेद–४
विविध

११. परामर्श लिने ः आयोगले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम विद्युत महसुल तथा अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्दा उपयुक्त सम्झेको व्यक्तिहरूसंग सरसल्लाह गर्न सक्नेछ ।

१२. सहयोग गर्नु पर्ने ः आयोगको कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा व्यक्तिले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

१३. आर्थिक व्यवस्था ः (१) आयोगको कामको लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउने छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम आयोगले आÇनो कामको लागि आवश्यकतानुसार खर्च गर्न सक्नेछ ।

१४. सुविधा ः आयोगका सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू नेपाल सरकारले समय–समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

१५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः आयोगले आÇनो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा नेपाल सरकारसंँग सम्पर्क राख्दा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।