प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१

प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति     -२०६१।४।१८
संशोधन

प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९        -२०६९।९।२३

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।