६. संस्थाको गठन

६. संस्थाको गठन

(१) ऐनको दफा ३९ को प्रयोजनको लागि सामान्यतया एउटा विधामा रचयिता, ध्वनिअङ्कन, प्रस्तुति वा प्रसारण धनी सहित कम्तिमा सात सदस्य रहेको रोयल्टी संकलन संस्था गठन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संस्था गठन गर्दा कम्तिमा पचास जना साधारण सदस्य राख्नु पर्नेछ ।