अनुसूची (नियम १२ सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची (नियम १२ सँंग सम्बन्धित)

आर्थिक वर्ष ……………. को बोनस वितरण गरिएको विवरण
कारखाना/प्रतिष्ठानको नाम …………………………
श्रम कार्यालयमा वासलात पठाइएको मिति …………….
कारखाना/प्रतिष्ठानको खूद मुनाफा ………………….
बोनस वितरणको लागि छुट्याइएको रकम ………….. बोनसको प्रतिशत……………
(क) बोनस वापत भुक्तान भएको रकम …………..
(ख) कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ………