१७. खारेजी र बचाउ 

१७. खारेजी र बचाउ 

(१) प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०४६ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०४६ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिने छन् ।