सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६५।१०।२
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।