परिच्छेद–२ समितिको बैठक र काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ समितिको बैठक र काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

 

३. समितिको मनोनीत सदस्यको पदावधिः

ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ ।

४. समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिले आवश्यक ठानेमा कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको सदस्यमध्ये वरिष्ठतम वहालवाला सैनिक अधिकृतले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निज पनि अनुपस्थित रहेमा समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) निर्देशकले समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठकमा भाग लिए वापत समितिको अध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रित विशेषज्ञले समितिले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

५. समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः

ऐनको दफा ३१ र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
(ख) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजनाको वार्षिक समिक्षा गर्ने ।