अनुसूची–३ उजुरी दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची–३ उजुरी दर्ता किताबको ढाँचा

(नियम ४ सँग सम्बन्धित)
उजुरी दर्ता किताबको ढाँचा

……………….(कार्यालय/अदालत)
………………………………..
……………………………….