१६. बचाउ

१६. बचाउ

यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको लिक्विडेशन सम्बन्धी काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।