उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

उखडा सम्बन्धी नियमहरू, २०२१

उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ

 

 

 

 

 

 

 


७क.

.