विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५

विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                           २०६५।८।२३

संशोधन
विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन)
नियमावली, २०६९, २०६९।१०।१५
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ग. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।