परिच्छेद–३,विविध

परिच्छेद–३,विविध

 

१३. अन्य शर्त तथा सुविधाः (१) परिच्छेद २ मा लेखिएदेखि बाहेक कर्मचारीका अन्य शर्त तथा सुविधा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० वमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) वमोजिम सचिवले कर्मचारीलाई प्रदत्त सुविधा दिने सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो कर्मचारीले त्यसअघि त्यस्तो सुविधा उपयोग गरे नगरेको अभिलेख तथा कागजात भिडाई एकिन गरेर मात्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) वमोजिम निर्णय गर्ने क्रममा सम्बद्ध कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख लगायतका सम्बद्ध कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नियम ६ को उपनियम (१) वमोजिमको अधिकारीको हुनेछ ।

१४. आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेः यस नियमावलीको कार्यान्वयनको गर्ने सन्दर्भमा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

१५. बचाउः राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सो ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरू बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छ ।