अनुसूची–२, (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्वन्धित) शपथ ग्रहण फाराम

अनुसूची–२, (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्वन्धित) शपथ ग्रहण फाराम

म ………………………. सत्य निष्ठा पूर्वक शपथ लिन्छु कि नेपाल सरकारको कर्मचारीको हैसियतले मलाई तोकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान, धर्म तथा कर्तव्य सम्झी देश र नेपाल सरकारप्रति वफादार रही भय, पक्षपात वा द्वेष नराखी लोभ लालच
मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नेछु । मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा वहाल रहे वा नरहेको जनुसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन ।
सपथ ग्रहण गर्ने कर्मचारीको                                 सपथ ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्ने
अधिकारीको
(क) नामः                                                            (क) नामः
(ख) दस्तखतः                                                      (ख) दस्तखतः
(ग) मितिः                                                            (ग) मिति :
(घ) सेवाः                                                            (घ) पद :
(ङ) श्रेणी :                                                       (ङ) कार्यालय :