अनुसूची–३, (नियम ४ को उपनियम (१ग.) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग सम्बन्धित) श्रेणीविहिन पदमा रहने पदहरूको विवरण

अनुसूची–३, (नियम ४ को उपनियम (१ग.) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग सम्बन्धित) श्रेणीविहिन पदमा रहने पदहरूको विवरण

१.         बाँडा