अनुसूची–४, (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) विभिन्न श्रेणीमा रहने पदहरूको विवरण

अनुसूची–४, (नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) विभिन्न श्रेणीमा रहने पदहरूको विवरण

(क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी

 सहसचिव
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी

उपसचिव
(ग) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी
शाखा अधिकृत
(घ) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी
नायब सुब्बा
(ङ) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी
खरिदार
(च) राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी
मुखिया
(छ) राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी
वहिदार