अनुसूची–५, (नियम ११ख. सँग सम्बन्धित) बढुवाको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता