अनुसूची – ३

अनुसूची – ३

(नियम ९ सँग सम्बन्धित)
(क) मिटर भएको धाराको लाग्ने महसुल

दष्ट्रव्य  – खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि –
(१) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उक्त महसुलमा ५% का दरले महसुल वृद्धि हुनेछ ।
(२) नियम १६ बमोजिम महसुल छूट भएकोमा धाराको लगत कायम गरे वापत प्रति महिना दश रुपैयाँ दस्तुर मात्र लिइनेछ ।
(३) कार्यालयको प्राविधिज्ञद्वारा जाँच गर्दा मासिक ३००० लि. भन्दा कम पानी आउने प्रमाणित भएमा सो धारालाई पानी नआउने धारा मानी खण्ड (२) बमोजिमको दस्तुर मात्र लिइनेछ ।