परिच्छेद–३ कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन

परिच्छेद–३ कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन

 

६. कोषमा कट्टा गरिने रकमको प्रतिशतः

(१) ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा कन्टिन्जेण्टमा (खान बस्नको सुविधा सहित) खटिएका नेपाली सेनाले सेवा गरे बापत प्रति महिना प्रति व्यक्ति पाउने भत्ता रकमबाट सबै दर्जाका सैनिकबाट बढीमा २२ प्रतिशतसम्म रकम कट्टा गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमकै कार्यमा खटिने (खान बस्नको सुविधा नपाउने) स्टाफ अफिसर्स, पर्यबेक्षक र सैनिक सल्लाहकारबाट समितिले तोके बमोजिमको रकम कट्टा गर्न सक्नेछ ।

(३) ऐनकोे दफा ३१ को खण्ड (ग) बमोजिम समितिले कोषको आयबाट कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्न रकम पर्याप्त हुने अवस्था आएमा उपरोक्त अनुसार कट्टी गर्ने रकमलाई घटाउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम रकम कट्टा गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

७. लगानी तथा कोषको प्रयोगः ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको निमित्त बहालवाल तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि लगानी गर्न सकिने कल्याणकारी कार्य देहाय बमोजिम हुनेछ र कोषको प्रयोग देहायको प्रयोजनको लागि गरिनेछःः–

(क) लगानी गर्न सकिने कार्य तथा क्षेत्रः–

(१) औषधोपचार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,
(२) आवास उपलब्ध गराउने,
(३) क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने ,
(४) विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
(५) बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्तिलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने,
(६) समितिले सिफारिस गरी रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका अन्य कार्यहरू ।

(ख) कोषको प्रयोग गर्न सकिने कार्य तथा क्षेत्रः–

(१) नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजका परिवारको कल्याणका लागि कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्न ,
(२) कल्याणकारी योजना तथा आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न,
(३) पहिलेदेखि चलिरहेका कल्याणकारी कार्यलाई निरन्तरता दिन,
(४) नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र« संघको आव्हानमा शान्ति सेनामा सम्मिलित हुंदा सोसँग सम्बन्धित कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकम र सरसामान उपलब्ध गराउन,
(५) नेपाली सेनाले परम्परागत रूपमा चलाउदै आएको समारोह, पर्व, पूजा, उत्सव, महोत्सव, अतिथि सत्कार, उपहार आदि सामाजिक कल्याणकारी कार्य चलाउन,
(६) कल्याणकारी कार्यसँग सम्बन्धित काम गर्न कानून बमोजिम स्थापना भएको सैनिक संस्था वा सँगठनलाई अनुदान दिन । तर यस्तो अनुदान एक आर्थिक वर्षमा पाँचलाख रूपैयाँभन्दा बढी हुने छैन र
त्स्तो  रकम समितिले स्वीकृत गरेको समितिको वार्षिक कार्यक्रममा परेको हुनु पर्नेछ ।

८. आयमूलक कार्यः ऐनको दफा ३१ को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि समितिले देहाय बमोजिमको आयमूलक कार्य तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछः–

(क) कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कुनै संस्थामा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने,
(ख) राष्ट्रिय आवश्यकताका आयोजना तथा अन्य कार्यमा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने,
(ग) नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट जारी गरिएका ऋणपत्र, ट्रेजरी विल खरिद गर्ने ।

९. कोषको सञ्चालनः(१) कोषमा प्राप्त हुने रकम अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको
जानकारी समितिलाई दिनु पर्नेछ । तर यसरी खाता खोली रकम निक्षेप गर्दा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा जारी गरिएका निक्षेप सम्बन्धी नीति र निर्देशन तथा त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको आर्थिक सवलता समेतलाई हेरी सोको परिधि भित्र रही गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा अन्य स्रोतबाट कोषको नाममा प्राप्त हुने विदेशी मुद्रालाई समितिको स्वीकृति लिई कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रामै स्वदेश स्थित बैङ्कमा खाता खोली राख्न सक्नेछ ।
(३) कोषको खाता सञ्चालन अध्यक्ष वा निजले तोकेको बलाध्यक्ष र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशक वा प्रमुख सेनानीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।