परिच्छेद−४ कोषको बजेट तथा कार्यक्रम र खर्च सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद−४ कोषको बजेट तथा कार्यक्रम र खर्च सम्बन्धी व्यवस्था

 

१०. वार्षिक अनुमानित आय व्यय विवरण तयार गर्ने र स्वीकृत गर्नेः

(१) समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजनाको सम्बन्धमा प्राथमिकता तथा नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरी कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) आवधिक योजनाको लक्ष्य, नीति र उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त मार्गदर्शनलाई समेत ध्यानमा राखी प्रत्येक खर्च गर्ने निकायले गर्नु पर्ने काम, हासिल गर्ने लक्ष्य कार्यक्रम र आर्थिक स्रोत समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी वर्षको लागि कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य र कल्याणकारी योजनाको क्षेत्रगत र कार्यालयगत बजेट रकमको सीमा निर्धारण गरी खर्च गर्ने निकायलाई बजेट पेश गर्न कल्याणकारी
योजना निर्देशनालयले निर्देशन दिनेछ ।

(३) खर्च गर्ने निकायले कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशन बमोजिम आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा आगामी वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको योजना, नयाँ योजना र थप कार्यक्रमको लागि बजेट तर्जुमा गरी प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाई सक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया अघिल्लो वर्षको वास्तविक आयको नब्बे प्रतिशत ननाघ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान प्राप्त भएपछि कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सोको पुष्ट्याई गर्ने आधार समेतको अध्ययन गरी आगामी वर्षमा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य र कल्याणकारी योजनालाई समेटि सोको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र सोको पुष्टि हुने आधार समेत खुलाई बजेट तयार पारी आषाढ पन्ध्र गतेसम्म स्वीकृतिको लागि समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम पेश हुन आएको बजेट समितिबाट श्रावण पन्ध्र गतेभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । बजेट स्वीकृत गर्न ढिलाई भएमा कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य र कल्याणकारी योजना सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी प्रस्तावित बजेटको पच्चीस प्रतिशतसम्मको रकम खर्च गर्ने निकायलाई पेश्की स्वरूप प्रदान गर्न समितिले कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ र यसरी स्वीकृति प्राप्त गरी कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले निकासा गरेको रकमकै परिधिभित्र रही खर्च गर्ने
निकायले खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(७) समितिले बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा नेपाली सेनाका एकाईहरू र भुतपूर्व सैनिक सँगठन समेतसँग कार्यक्रम माग गर्न सक्नेछ ।

११. रकम निकासाः (१) कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले स्वीकृत वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार मात्र तोकिएको बजेट शीर्षकमा खर्च गर्ने निकायलाई रकम निकासा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शान्ति सेना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम पछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने गरी खर्च गर्ने वा निकासा दिने कार्य समितिबाट हुनेछ ।
(३) शान्ति सेना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्न पछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने गरी स्वीकृत वार्षिक बजेट बमोजिम शान्ति सेना सञ्चालन कार्यको लागि कोषबाट रकम निकासा गरिनेछ र पछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने रकम कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
(४) कोषबाट स्वीकृत योजना वा कार्यक्रमको लागि स्वीकृत बजेटको पन्ध्र प्रतिशतले हुने रकम कार्य सञ्चालन खाताबाट सम्बन्धित खर्च गर्ने निकायलाई निकासा दिइनेछ र खर्चको फाँटवारी प्राप्त भएपछि कोष पूर्ति गरी सोधभर्ना निकासा दिनु पर्नेछ ।
(५) शान्ति सेना तर्फको रकम तथा कुनै पनि पूँजीगत कार्यको लागि उपलब्ध गराइने रकम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लागत अनुमान स्वीकृत गराई पेश गरेपछि बजेटमा व्यवस्था भएसम्मको रकम मात्र निकासा दिइनेछ ।

१२. पूरक बजेटः बजेट विनियोजनमा नपरेको तर कारणवश खर्च गर्न अत्यावश्यक परेको अवस्थामा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सोको कारण खुलाई पूरक बजेट बनाई समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र समितिले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।
यसरी पूरक बजेट बनाईएकोमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संशोधित बजेट विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
यस्तो पूरक बजेट शान्तिसेनाको टोलि पठाउदा लाग्ने खर्च र औषधी उपचार खर्चसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्नेछ ।

१३. रकमान्तरः वार्षिक कार्यक्रममा वाधा नपर्ने गरी एक खर्च शीर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमको पच्चीस प्रतिशतसम्म समितिको अध्यक्षले रकमान्तर गर्न सक्नेछ । सो भन्दा बढी रकमको हकमा समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

१४. आय आर्जनको नयाँ योजना स्वीकृत र कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

(१) आय आर्जन हुने नयाँ योजना तर्जुमा गर्दा प्रस्ताविक योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय उपयुक्तताको विचार गरी योजना बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा समितिले आवश्यकता अनुसार दक्ष प्राविधिकहरूको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गठन भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन उपयुक्त लागेमा समितिले योजना कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत दिन सक्नेछ ।

१५. कोषको लेखाको ढाँचाःकोषको दैनिक आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ र समितिले नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन नियमलाई मार्ग निर्देश मानी लेखा प्रणालीको ढा“चा तयार गर्नेछ ।

१६. विवरण पेश गर्नेः

(१) खर्च गर्ने निकायको प्रमुखले निकासा रकमबाट भएको खर्च र उपलब्धिको मासिक विवरण तयार पारी प्रत्येक महिना कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) खर्च गर्ने निकायले वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) ऐनको दफा ३३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन समितिले रक्षा मन्त्रालयमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।