परिच्छेद–५ कोषको सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र बुझबुझारथ

परिच्छेद–५ कोषको सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र बुझबुझारथ

 

१७. कोषको सम्पत्तिको अभिलेख खडा गर्नेः (१) खर्च गर्ने निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेका खप्ने मालसामानहरूको नाम, कम्पनी, मोडेल, खरिद मिति, मूल्य लगायतका आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी प्रचलित लेखा प्रणाली अनुसार अभिलेख खडा गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) खर्च गर्ने निकायले कोषको रकम लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा जमिन र सो जग्गामा निर्माण गरेको भवन आदिको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, पट्टामा लिएको सम्पत्ति, कोषबाट खरिद गरिएको र सरकारी जग्गामा निर्माण भएको घर जग्गाको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको अभिलेखको एक प्रति खर्च गर्ने निकायले कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

१८. रकमको अभिलेख राख्नु पर्नेः संयुक्त राष्ट्र संघबाट देहाय बमोजिम प्राप्त हुने रकमको अभिलेख शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालयले राख्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछः–

(क) संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा नेपाली सेना पठाए बापत पाउने भत्ता,
(ख) संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने गरी मेशिनरी औजार, उपकरण आदिमा भएको खर्चको तोकिएको प्रतिशतले डिप्रिसियसन बापत प्राप्त हुने सोधभर्ना रकम,
(ग) अन्य पाउनु पर्ने वा सोधभर्ना लिनु पर्ने रकम ।

१९. संयुक्त राष्ट्र संघबाट हुने सोधभर्ना सम्बन्धी अभिलेखः कोषबाट खरिद भएको सामान उपकरण आदिको अभिलेख राख्ने र संयुक्त राष्ट्र संघबाट आउनु पर्ने सोधभर्नाको हिसाब आए वा नआएको यकीन गर्न सकिने गरी शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालयले अद्यावधिक अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ र सोको विवरण नियमित रूपमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२०. कोषको सम्पत्तिको संरक्षणः कोषको जिन्सी मालसामान र सम्पत्ति हानि नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको राम्रो सम्भार गरी वा चालू अवस्थामा राख्ने उत्तरदायित्व खर्च गर्ने निकायको प्रमुखको हुनेछ ।

२१. बुझबुझारथः कोषको नगद, जिन्सी मालसामान र सोसँग सम्बन्धित श्रेस्ता आपफ्नो जिम्मामा भएको वा रहेको कर्मचारी सरुवा, बढुवा, अवकाश प्राप्त गरी वा अन्य कुनै कारणले आफू कार्यरत रहेको कार्यालय वा अन्य कुनै शाखा छाडी जाँदा निजले बुझबुझारथ गरी जानु पर्नेछ र बुझबुझारथको एक प्रति कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।