नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति संशोधन

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति संशोधन

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
संशोधन २०५८।१०।२५

१. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३।६।३०
२. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।९।२२
३. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०६५ २०६५।११।१९

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।