परिशिष्ट – १ स्वर, व्यञ्जन र अङ्क

परिशिष्ट – १ स्वर, व्यञ्जन र अङ्क

(भाग २ को १.३ संग सम्बन्धित)
स्वर, व्यञ्जन र अङ्क

स्वरस्वर
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ ऋृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः

व्यञ्जन
क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल,
व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ

अंकअंक
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, ३०, ४०, ५०,
६०, ७०, ८०, ९०, १००

अंक (अक्षरमा)
यस सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट — १६ मा उल्लेख गरिएको छ ।