मदिरा नियमहरू, २०३३

मदिरा नियमहरू, २०३३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०३३।२।१८
संशोधन
मदिरा (पहिलो) संशोधन नियमवली, २०६५   २०६५।६।३

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।