अनुसूची –१ इजाजतपत्र तथा नवीकरणका लागि दिइने दरखास्तको ढाँचा