परिशिष्ट-२ लामा र छोटा शव्द

परिशिष्ट-२ लामा र छोटा शव्द

(भाग २ को २.१.१५ सँग सम्बन्धित)
लामा र छोटा शव्द

लामा शब्द                                                                                     छोटा शब्द
दुरूत्साहन (गर्नु)                                                                            उक्साउनु
खरखिचोला                                                                                    खिचोला
धनसंपत्ति                                                                                        संपत्ति
उपद्रव                                                                                            उपद्रो
ठट्टामस्करी                                                                                     ठट्टा
खतबात                                                                                           खत वा बात
फिहरिस्त                                                                                        विवरण
लाजसरम                                                                                        लाज
चिठीपत्र                                                                                          पत्र
चेलाचपेटा                                                                                       चेला
दररेट                                                                                              दर