१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

 

(१) यी नियमहरूको नाम “नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।