२. भगुवा उपर गरिने कारवाही

२. भगुवा उपर गरिने कारवाही

२. भगुवा उपर गरिने कारवाहीः

नेपाली सेनाबाट माल–सामान लिई वा नलिई भागी जाने प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नको लागि सम्बन्धित बाहिनी, फर्मेशन, डिपो, गण, गुल्म, सेनामुख र डिपो ग्रुपले सो भागी जाने व्यक्तिको नाम, थर, वतन खोली आदेश निकाल्नु पर्छ ।