निजामती कर्मचारी योगदान कोष ( नियमावली), २०६९

निजामती कर्मचारी योगदान कोष ( नियमावली), २०६९

राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                             २०६९।७।२०

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।