१४. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने

१४. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने

१४. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेः

केन्द्रीय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नेछ ।