१५. सचिवालय रहने

१५. सचिवालय रहने

१५. सचिवालय रहनेः

(१) केन्द्रीय समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहनेछ
(२) सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।