१७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने

१७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने

१७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेः

कोषको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।